Share this Job

Trưởng phòng Phát triển Tổ chức

Date: 02-May-2022

Location: VN

Company: Novaland

Mô tả công việc : 

"Nhiệm vụ 1: Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc, Khối/ Phòng Ban trong công tác xây dựng và quản lý cấu trúc tổ chức: Cơ cấu tổ chức (OC), Chức năng nhiệm vụ (SOW), Hệ thống Danh mục chức danh (DMCD) & Mô tả công việc (JD), Hệ thống năng lực (NL)
1.1 Tham gia Xây dựng định hướng phát triển nguồn nhân lực và thiết kế mô hình tổ chức cấp TĐ. 
1.2 Hướng dẫn & tư vấn giải pháp nguồn lực cho các Khối/Phòng Ban; thiết lập, điều chỉnh OC, JD, SOW, DMCD đồng bộ với Sơ đồ tổ chức của Tập đoàn. 
1.3 Kiểm soát việc điều chỉnh ban hành OC, JD, SOW, DMCD của Khối/Phòng Ban khi có thay đổi về cơ cấu tổ chức của Tập đoàn. "            
"Nhiệm vụ 2: Xây dựng, triển khai và quản lý hệ thống đánh giá hiệu quả công việc toàn Tập đoàn:
2.1 Xây dựng cơ chế và triển khai đánh giá KPI, Hiệu quả công việc (PMS) phù hợp định hướng hoạt động kinh doanh từng thời kỳ.
2.2 Phát triển, vận hành và quản lý hệ thống đánh giá Hiệu quả công việc (PMS).
2.3  Phối hợp với các Phòng Ban liên quan phát triển các công cụ hỗ trợ đánh giá Hiệu quả công việc (PMS)."            
"Nhiệm vụ 3: Xây dựng và tổ chức triển khai các giải pháp/dự án nhân sự:
3.1 Xây dựng kế hoạch và Triển khai các giải pháp/dự án nhằm tăng cường hiệu quả quản lý và phát triển Nguồn Nhân lực.
3.2 Xây dựng các chính sách/quy định/quy trình/hướng dẫn về quản lý cơ cấu tổ chức, đánh giá hiệu quả công việc: 
- Chủ trì việc xây dựng các chính sách/quy định/quy trình/hướng dẫn về quản lý cơ cấu tổ chức, đánh giá hiệu quả công việc
- Lập kế hoạch và tổ chức triển khai đào tạo, hướng dẫn cho các Bộ phận liên quan"            
Nhiệm vụ 4: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của QLTT            
Yêu cầu công việc :

"Trình độ
(Education)"    Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành Quản trị Nhân sự/ Kinh tế/ Quản trị kinh Doanh/ Luật,…                
"Kiến thức:
(Knowledge)"    "- Kiến thức chuyên môn về Quản lý hiệu suất, Cơ cấu tổ chức.  
- Kiến thức chung về xây dựng Mô tả công việc, Khung năng lực, Quản lý Tài năng. 
- Nắm bắt các xu thế phát triển trong ngành Quản lý Nhân sự. "                
"Chứng chỉ nghề nghiệp:
(Certificate)"                    
"Kinh nghiệm:
(Experience)"                    
"Kinh nghiệm chuyên môn
(Professional experience)"    Trên 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển tổ chức, đào tạo và phát triển.                
"Kinh nghiệm quản lý
(Management experience)"    Trên 03 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương tại các công ty có quy mô >1000 nhân sự                
"Kỹ năng:
(Skills)"    "- Kỹ năng xây dựng chiến lược 
- Kỹ năng Phân tích và Giải quyết vấn đề
- Kỹ năng quản lý thời gian, quản lý dự án
- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp hiệu quả các phòng ban, cá nhân liên quan trong công việc.
- Sử dụng các công cụ trình bày báo cáo hiệu quả (excel, word, powerpoint, power BI)"                
"Các yêu cầu khác:
(Others)"    "- Hiệu quả, Chính trực, Chuyên Nghiệp.
- Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm
- Năng động, tích cực, chịu được áp lực công việc. "                
"Năng lực yêu cầu:
(Competence)"    Sử dụng Khung NL theo của từng chức danh để đưa vào (theo từng thời kỳ)