Chuyên viên cao cấp Hoạch định và Phân tích Tài chính

Địa điểm:  Ho Chi Minh
Địa điểm: 
Ngày:  17 thg 7, 2024

Nhiệm vụ trọng tâm

Nhiệm vụ 1: Kiểm soát hiệu quả dự án & xây dựng báo cáo Quản trị
2.1 - Lập/cập nhật FS dự án định kỳ/theo yêu cầu, kiểm soát chương trình bán hàng, phân tích doanh thu, chi phí, dòng tiền dự án và đề xuất các cảnh báo sớm nhằm đảm hiệu quả dự án.
2.2 -Thiết lập các báo cáo quản trị định kỳ gửi đúng hạn đến BGĐ, báo cáo phân tích hiệu quả toàn dự án (FS dự án) gửi GMD và các báo cáo quản trị khác theo yêu cầu của Ban TGĐ. Đưa ra các cảnh báo & đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo hiệu quả chi phí, đạt được mục tiêu lợi nhuận và hiệu quả dòng tiền.

Nhiệm vụ 2: Tham gia xây dựng quy trình, quy định kiểm soát ngân sách
2.1 - Xây dựng quy trình, quy định liên quan đến việc lập & kiểm soát ngân sách đảm bảo hiệu quả sử dụng chi phí và tuân thủ quy định của Tập đoàn
2.2 - Hỗ trợ xây dựng, phân tích và thực hiện chiến lược đầu tư, bao gồm xây dựng các mô hình và thẩm định hiệu quả tài chính của các dự án đầu tư.

Nhiệm vụ 3: Lập và kiểm soát ngân sách
3.1 - Hướng dẫn cho các Giám đốc PB trong suốt quy trình lập dự toán ngân sách hàng năm, và phát triển các giả định dự toán ngân sách để xây dựng kế hoạch kinh doanh và dự toán ngân sách toàn diện trình phê duyệt.
3.2 - Kiểm tra kết quả thực hiện ngân sách (hàng tháng, quý và năm) và đưa ra các khuyến nghị phù hợp cho việc cải thiện nhằm đạt được các kế hoạch đề ra.

Nhiệm vụ 4: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Trình độ/Kiến thức/Chứng chỉ nghề nghiệp

Kinh nghiệm

Kỹ năng

Yêu cầu khác

THÔNG TIN LIÊN HỆ


@2022 Copyright NovaGroup. All rights reserved
THÔNG TIN LIÊN HỆ


@2022 Copyright NovaGroup. All rights reserved

THÔNG TIN LIÊN HỆ


@2022 Copyright NovaGroup. All rights reserved