Chia sẻ Việc làm này

Chuyên viên Thủ tục Pháp lý Doanh nghiệp

VN

Vai trò: Thực hiện thủ tục hồ sơ pháp lý doanh nghiệp của các Tập đoàn/ Công ty thành viên theo sự phân công của phòng ban.

Nhiệm vụ 1: Thực hiện hồ sơ thủ tục pháp lý doanh nghiệp
1.1  Soạn thảo, trình ký, kiểm tra, rà soát các văn bản, hồ sơ thành lập, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình, thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp và các văn bản pháp lý Doanh nghiệp khác theo quy định pháp luật.
1.2 Soạn thảo,  trình ký, ban hành, lưu trữ các Biên bản họp, Quyết định của chủ sở hữu công ty, ĐHĐCĐ, HĐQT, HĐTV, Chủ tịch công ty, Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát (liên quan đến Hồ sơ được giao trong phạm vi của VP HĐQT).
1.3 Cung cấp thông tin và thông báo các Phòng ban có liên quan (Bộ phận đề xuất, Kế toán, tài chính,…) về kết quả thực hiện.
1.4 Lưu trữ, kiểm tra, bảo quản và sắp xếp hồ sơ pháp lý Doanh nghiệp
1.5 Liên hệ cơ quan có thẩm quyền để nộp và nhận hồ sơ.
1.6 Tiếp nhận, kiểm tra và bàn giao hồ sơ pháp lý Doanh nghiệp được nhận từ đối tác hoặc từ phòng ban trong công ty.

Nhiệm vụ 2: Cập nhật và áp dụng các thay đổi liên quan đến hoạt động pháp lý Doanh nghiệp, hoạt động công bố thông tin theo luật định.
2.1 Cập nhật các văn bản pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán, sở hữu trí tuệ, đất đai, nhà ở, …
2.2 Hỗ trợ thông tin về pháp lý Doanh nghiệp, công bố thông tin cho các phòng ban có nhu cầu.
2.3 Cập nhật sổ cổ đông, sổ đăng ký thành viên các công ty con.
2.4 Lưu trữ các hồ sơ khai thuế cá nhân.

Nhiệm vụ 3:  Phát hành Giấy ủy quyền.
3.1 Kiểm tra cơ sở pháp lý của việc ủy quyền khi nhận được Phiếu yêu cầu từ Phòng/Ban, soạn thảo, trình ký, ban hành, lưu trữ các Giấy ủy quyền (trong phạm vi của VP HĐQT).
3.2 Cập nhật thông tin, thông báo kết quả, cung cấp Giấy ủy quyền cho các phòng ban có liên quan

Yêu cầu công việc:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên nghành Luật, Quản trị Kinh doanh hoặc tương đương.
- Kiến thức chung về Pháp luật Doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, chứng khoán, bất động sản, luật lao động,…
- Am hiểu Luật & quy định.
- Chịu khó và trung thực