Chia sẻ Việc làm này

Phó Giám đốc Đối tác nhân sự

VN

Mô tả công việc :

"Nhiệm vụ 1: Xây dựng & Quản lý việc Xây dựng chức năng nhiệm vụ phòng ban, mô tả, mục tiêu làm việc (OC, SOW, JD, KPI)
1.1 Đề xuất trưởng Khối/ Phòng ban cơ cấu tổ chức hiệu quả phù hợp với với chiến lược và kế hoạch của khối.
1.2 Đảm bảo mỗi nhân viên hiểu rõ mô tả công việc của vị trí đảm nhiệm, mục tiêu, kế hoạch làm việc.
1.3 Tổ chức công tác đánh giá hiệu quả công việc.        
"Nhiệm vụ 2: Lập kế hoạch Xây dựng nguồn nhân lực hiệu quả
2.1 Tư vấn Trưởng khối/ phòng ban công tác tìm kiếm, tuyển chọn phát triển đội ngũ kế thừa.
2.2 Đánh giá nguồn lực, tổ chức thực hiện giải pháp phát triển nhân viên.        
Nhiệm vụ 3: Quản lý vận hành nhân sự
3.1 Đề xuất khối các chương trình động viên/ khen thưởng/ gắn kết nhân viên.
3.2 Quản lý việc thực hiện quan hệ lao động (giải quyết mâu thuẫn, vi phạm kỷ luật …).    
Nhiệm vụ 4: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên
      
Yêu cầu công việc :

Trình độ
Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự/Quản trị Kinh doanh/Luật/v.v…                
Kiến thức:
Pháp luật liên quan đến quản lý lao động (luật lao động, luật công đoàn)
Thị trường BĐS, thông tin tập đoàn (sản phẩm, kế hoạch phát triển …)             
Kinh nghiệm:
 Quản trị nhân sự                
Kinh nghiệm chuyên môn
(Professional experience)"    Trên 6 năm trong lĩnh vực nhân sự                
Kinh nghiệm quản lý
(Management experience)"    Trên 4 năm                
Kỹ năng:
- Phát triển tổ chức              
- Phân tích, tổng hợp
- Giao tiếp và động viên  
- Gắn kết nhân viên